Reglement van de Stichting UitvaartKostenReservering, april 2012

1) Doel van de Stichting:
Het doel van de Stichting UitvaartKostenReservering (hierna te noemen de Stichting) is het beheren en risico mijdend beleggen van particuliere gelden. De Stichting werkt zonder winstoogmerk.

2) Doel depositogelden:
Gestorte depositogelden dienen ter dekking van de gehele of gedeeltelijke kosten van de uitvaart van degene voor wie de depositogelden zijn gestort.

3) Deelnemende uitvaartondernemingen:
Deelnemende uitvaartondernemingen zijn: Uitvaartverzorging Boer & van der Helm; Schols Uitvaarten; van der Helm uitvaartzorg en UitvaartZorgDiensten (KvK Den Haag 50743902).

4) Wijze van storten:
Stortingen worden gedaan door overmaking op de bankrekening van de Stichting, of door contante betaling aan één der vertegenwoordigers van de Stichting.

5) Bewijs van storting:
Bij storting door overmaking op de bankrekening van de Stichting ontvangt de deposant binnen veertien dagen na bijschrijving een genummerd bewijs van storting dat door de bevoegde bestuurders van de Stichting is ondertekend. Voor contante betaling wordt direct een genummerde handkwitantie afgegeven, welke binnen veertien dagen wordt vervangen door eerder omschreven bewijs van storting.

6) Tenaamstelling bewijs van storting:
Op het bewijs van storting worden vermeld: a. De deposant; hij/zij wie de gelden heeft gestort en b. De betreffende; hij/zij ter dekking van wiens/wier uitvaartkosten de gelden zijn gestort.

7) Restitutie:
De depositogelden zijn bij leven van de betreffende niet opeisbaar.
Restitutie van het gehele depositobedrag c.q. het restantbedrag kan plaatshebben:
a. Ingeval en voor zover de depositostand (het saldo inclusief rente toevoeging(en)) hoger is dan de uitvaartkosten;
b. Ingeval geen uitvaart plaats heeft;
c. Ingeval door de Rechtbank bij vermissing is verklaard dat rechtsvermoeden van overlijden bestaat.
Bovengenoemde omstandigheden dienen betrekking te hebben op de betreffende. In deze gevallen wordt gerestitueerd indien aan het Bestuur wordt aangetoond één der omstandigheden in dit artikel 7 van toepassing is.
Er wordt gerestitueerd aan de erven van de betreffende. Restitutie van meer dan € 1.000,00 aan erven kan eerst plaatshebben na overleg van een verklaring van erfrecht, waaruit rechtens de wettige erven blijken.

8) Voldoening rekening uitvaartkosten:
De kosten van de uitvaart van de betreffende zullen door de Stichting rechtstreeks worden voldaan aan de uitvaartonderneming welke de uitvaart heeft verzorgd, zulks tot maximaal de depositostand.
Als de uitvaart, zonder voorafgaand en schriftelijk bevestigd overleg, is verzorgd door een niet deelnemende uitvaartonderneming genoemd in artikel 3, zal 4% van de depositostand worden afgehouden door de Stichting als vergoeding van beheer- en administratiekosten.

9) Rentevaststelling en -bijschrijving:
Het bestuur zal jaarlijks, op 31 december, rente toevoegen aan de depositostand volgens het systeem van rente - op - rente. Het rentepercen¬tage wordt door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van het totaalbedrag aan beleggingen en het daarvoor verkregen netto - beleggings¬resultaat.
Bij periodieke stortingen zal de depositostand van één januari van het jaar van rentevaststelling uitgangspunt zijn.

10) Valutadagen:
Bij de berekening van de bij te schrijven rente gaat het bestuur uit van 52 renteweken. Een renteweek loopt van zondag tot en met zaterdag. De eerste renteweek volgt direct op de week waarin het depositobedrag contant is betaald of waarin het depositobedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.
Rentebijschrijving wordt gedaan uiterlijk tot en met de week waarin de betreffende overlijdt of tot de week waarin het gehele bedrag wordt gerestitueerd.

11) Overzicht depositostand:
De deposant ontvangt uiterlijk op 1 maart van elk jaar een overzicht van de depositostand.

12, Slot) Voorwaarden deposant:
Door de deposant kunnen, ten aanzien van de besteding van de gestorte gelden, aan de Stichting voorwaarden worden gesteld. Het opnemen van deze voorwaarden op het bewijs van storting en de ondertekening daarvan door het Bestuur, impliceert de aanvaarding door de Stichting.
Het stellen van voorwaarden door de deposant is alleen mogelijk als hij/zij tevens de betreffende is.
EINDE